Bygningsreglement parkering

Der skal udlægges (reserveres) tilstrækkelige parkeringsarealer til, at bebyggelsens beboere, de beskæftigede i bebyggelsen, besøgende, kund. Er du borger eller en virksomhed? Så kan du kontakte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvis du har generelle spørgsmål til bygningsreglementet.

Så skal du kontakte din kommune, for at få svar på spørgsmål til byggeloven eller bygningsreglementet. Se oversigt over kommuner i .

Vejledning om parkering i forbindelse med byggeri. Reglementet er udstedt med hjemmel i Byggeloven. Til en bebyggelse skal der udlægges arealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens anvendelse, omfang og beliggenhed i form af opholdsarealer, arealer til opbevaring af affald og arealer til parkering. Der skal etableres tilkørselsarealer, der sikrer let adgang for redningskøretøjer. De følgende regler for afmærkning af parkeringspladser er gengivet iht.

Vej di rek to ratet, Vejregelrådet, Anlæg for parkering og stands ning mv. De mere detaljerede krav. Udfærdiget i medfør af § i byggeloven af 26.

Tjeklisterne hjælper også til valg af kvalitetsniveau for tilgængelighed. Boligministeriet, København den 15. Der er vist en eller flere metoder til at opfylde kravene, og det er betonet, at der også kan være andre måder til at opfylde dem på. Således kan BYGST acceptere andre løsninger og . Derfor har Aalborg Kommune fastlagt en norm der angiver hvad der kan betragtes som tilstrækkeligt areal til parkering , baseret på byggeriets anvendelse.

Parke- ringskravet udgør – uanset et. Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad byggeloven kræver. Det forudsæt- tes i givet fal at der her er overskud af anlagt parkering eller er mulighed for nyanlæg. Dog er energiforbruget per indbygger i boligsektoren. Incitamentsystemet omfatter bortfald af registreringsafgift og moms, gratis parkering og opladning samt gratis vejafgift.

Et klart prissignal og langsigtet forudsigelig politik har . Det forventes ikke ændringer i det nye bygningsreglement som vil ændre de nuværende bestemmelser om parkeringsfaciliteter. Haderslev Kommune har besluttet at indføre normer for parkering. Parkeringsnorm for Haderslev Kommune. Med normer menes hvilke krav kommunen stiller i forbindelse med byggesager og lokalplaner.

Normerne indføres for at sikre at. Ubebyggede arealer er den del af grunden, som ikke er bebygget, men er også stier, veje og parkering.

Hvis en ejendom er omfattet af en lokalplan, er det lokalplanen, der regulerer friarealerne. Hvis der ikke er en lokalplan, reguleres opholdsarealerne af bygningsreglementet udfra en helhedsvurdering, .