Løft på arbejdspladsen

Vejledningen handler om, hvordan virksomhederne lever op til reglerne om manuel håndtering af byrder fx løft , bæring, træk, skub og læsning. Skaderne kan være ulykker, løfteskader eller nedslidningsskader, der opstår efter længere tids arbejde med . En lille animeret 3D-figur guider dig gennem otte trin med spørgsmål som fx ” Hvad vejer det, du løfter? Bøjer du ryggen, når du løfter?

Til sidst bliver du præsenteret for et resultat, der indikerer, om løftet er sundhedsskadeligt eller ej. Samtidig bliver du informeret om, hvor løftet belaster kroppen, og om de muligheder .

Tunge eller akavede løft , træk og skub. Løft og arbejdsstillinger. Du kan have tunge løft , træk og skub, når du f. Se branchevejledningen om, hvordan I indretter arbejdspladsen og organiserer arbejdet bedst muligt. Vægtgrænserne varierer mellem tons og tons dagligt afhængig af forholdene, der løftes under.

Gode råd om tiltag og løsninger. Brug hjælpemidler, hvor det er praktisk muligt, – f. Indret arbejdspladsen , så der forekommer så få tunge løft som muligt, og at gode arbejdsstillinger kan indtages, således at lave og høje løft undgås. Det er dit arbejde, der skal passe til dig – ikke omvendt.

Maskiner og redskaber skal være ergonomisk korrekte, og dine arbejdsopgaver skal tilrettelægges, så risikoen for, at du bliver nedslidt, er mindst mulig. Alle arbejdsstillinger, al brug af . Det svarer til, at du må løfte en ølkasse med tomme flasker. Men løft tæt på kroppen, så du passer bedst muligt på din ryg. Du må dog i enkelte tilfælde løfte op til kg, hvis forholdene er i orden, det vil sige at du kan løfte varen lige foran dig . En forudsætning for god løfteteknik er en hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen. Derefter handler det om god instruktion og kropsbevidsthed hos den, der udfører løftet.

Som udgangspunkt ved tunge løft handler det om at bruge de stærke lår og ballemuskler i stedet for de mere svage muskler og . Få gode råd til, hvordan du bør løfte. Det vigtigste råd om løft er så vidt muligt at undgå at løfte noget tungt – brug tekniske hjælpemidler, hvis det er muligt og indret arbejdspladsen , så tunge løft minimeres. Når du alligevel skal løfte noget, så gør det i et roligt tempo og tænk dig om. Undgå tunge løft i arbejdet med børn – brug børnenes ressourcer. Læs mere på arbejdsmiljoweb.

Få svar på de mest almindelige spørgsmål om tunge løft. ARBEJDSPLADSEN SOM LÆRINGSMILJØ De nordiske landes politikker på området Alle de nordiske lande ønsker, at opkvalificering af beskæftigede i højere grad skal finde sted på arbejdspladsen og være finansieret af virksomhedeme. Det skyldes dels en øget opmærksomhed på, at læring også foregår uden for det . Det handler også om belastende arbejdsstillinger og – bevægelser og om varme og kulde. Det er arbejdsgiverens pligt at tilrettelægge arbejdet og indrette arbejdspladsen.

Personer, der løfter, bærer og flytter meget, oplever oftere end andre, at de har ondt i ryggen.

Det kan dreje sig om løft af materialer eller om løft og flytninger af patienter. Forflytning-og-løft-af-genst. Som arbejdsgiver er det dit ansvar, at stille de nødvendige hjælpemidler til rådighed så arbejdspladsen og arbejdssituationen kan tilpasses den enkelte . Arbejdsmiljøgruppens ansvar.

Planlæg arbejdet, så I undgår tunge løft og transport af tungt materiel og værktøj. Begræns den tid I arbejder i belastende arbejdsstillinger fx arbejde i skunke, på loftrum og i krybekældre samt knæliggende arbejde eller arbejde over skulderhøjde. At benytte korrekte løfte – og bæreteknikker minimerer risikoen for arbejdsskader og ulykker på arbejdspladsen. Vi har samlet nogle af branchens mest relevante råd og vejledninger, og håber det kan bidrage til færre skader og en forbedring af dit fysiske arbejdsmiljø. Betydningen af tunge løft.

Gravide øger risikoen for at føde for tidligt markant, hvis de løfter tunge ting på jobbet, viser ny dansk undersøgelse. Tunge løft kan også føre til ufrivillige aborter.