Svovlsyre h og p sætninger

H3Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Persistens og nedbrydelighed Der står ingen . Indhold: – , klassificering: C;R3 CAS-nr. Den fulde ordlyd af R- sætninger fremgår af pkt.

Svovlsyre virker stærkt ætsende på hu slimhinder og øjne. Identifikation af stoffet.

Toksicitet for vandmiljøet (kronisk). Liste over relevante H – sætninger. Se afsnit for fuld ordlyd af R- sætninger nævnt i dette afsnit.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Se punkt for ordlyd af H – sætninger. Fremtræden, Klar, farveløs, lugtfri væske.

Smeltepunkt, °C (103kPa).

Kogepunkt, 3°C (103kPa). Syrestyrkekonstant (pKa), -3. Viskositet, 2cP (°C). Faresætninger for fysiske farer. H2(1), Ustabilt eksplosiv. H20 Eksplosiv, masseeksplosionsfare.

H20 Eksplosiv, alvorlig fare for udslyngning af fragmenter. H20 Eksplosiv, fare for bran eksplosion eller udslyngning af fragmenter. H20 Fare for brand eller udslyngning af fragmenter.

P – sætninger : P2(Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj). P2(Bær svovlsyre og konc. flussyre). Anvisninger for brandmandskab: Brug passende personlig. Skyl (eller brus) huden med vand).

Ved bevidstløshed anbring patienten i aflåst sideleje og rekvirér lægeligt råd. Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs person eller ved forekommende kramper. Skift forurenet, gennemblødt tøj.

Den berørte skal være under . H -sætninger: H2Kan ætse metaller.

H4Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Dette sikkerhedsdatablad er oprettet med Eco Publisher (EcoOnline). Erstatter tidligere signalord Farlig). I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: . Langvarig eller gentagen indånding af svovlsyretåge kan give anledning til kræft.

Førstehjælpsforanstaltninger. Søg omgående læge og vis lægen etiketten eller dette . Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes. Produktet anvendes som blege- og desinfektionsmiddel.

Klassificering af stoffet eller blandingen nr.