Alkaner egenskaber

Naturgas er en gas, benzin en væske og paraffin et fast stof. Alle tre materialer er blandinger af alkaner , så alkaner kan forekomme i alle tre tilstandsformer. De alkaner , der er gasser ved °C, har et kogepunkt, der ligger under denne temperatur.

Væskerne har et smeltepunkt, der er under, men et kogepunkt, der er over . Bortset fra de fire simpleste har alle alkaner navne efter det græske udtryk for antallet af kulstofatomer, efterfulgt af endelsen -an.

Jeg sidder og er ved at forbederede mig til kemi-eksamen og skal under emnet Alkener og alkaners strukturer og egenskaber skrive en disposition, som jeg kan bruge til eksamen. Jeg har læst mig frem til, at alkaner er meget reaktionstræge, mens alkener er meget reaktionsdygtige. Substitution og addition med cyclohexan.

Alkaner – Note. Eksempel: C4H_10_ – isomere alkaner. Stoffet kan være butan: CH3-CH2-CH2-CH3.

Men det kan også være 2-methylpropan: Det er to vidt forskellige stoffer, med forskellige fysiske og kemiske egenskaber. En screen-cast omkring alkaners egenskaber udarbejdet af gruppe 5.

Giv en beskrivelse af deres fysiske egenskaber , dvs. Sammenlignet med polære stoffer . Formål I dette forsøg ville vi undersøge carbonhydriders fysiske og kemiske egenskaber. Beskrivelse: Vi vil se på nogle fysiske og kemiske egenskaber for alkaner.

Her bruger vi heptan, som eksempel på en alkan. Opgaven er i PDF-format og fylder sider. Metan og dens homologer kaldes begrænsende(mættede) paraffincarbonhydrider eller alkaner.

Kulbrinter i studiet af organisk kemi, de organiske forbindelser der består af carbon og hydrogen kaldes carbonhydrider. Begrænsning af kulbrinter eller paraffiner,biosoedineniya er dem, hvis molekyler af carbonatomer er forbundet enkel (single) binding, og alle andre enheder valenser er mættede med hydrogenatomer. De første repræsentanter for den homologe serie metan- gasser, fra С5Нtil С15Н32 . Alkener er carbonhydrider der indeholder dobbeltbindinger i stedet for enkeltbindinger, alkener har næsten de samme basale egenskaber om alkaner , som for eksempel kogepunkt, massefylde, opløselighed m. Alkener deltager i additionsreaktioner hvor dobbeltbindingen villigt ophæves og der så kan bindes nye atomer . Lektion Kemiske egenskaber for alkaner. I denne video skal vi se på alkaners fysiske og kemiske egenskaber samt opbygning og navngivning af alkener. Kulstofatomer kan obligation til sig selv hovedsagelig uendelige.

Dette gør et kæmpe udvalg af molekyler mulige besidder alle mulige kemiske egenskaber.

Derudover er der en bred vifte af obligationer-typer kulstofatomer kan danne med hinanden , herunder enkelt obligationer , dobbeltbindinger og . Derfor kan vi nu nøjes med at repetere emnet i oversigtsform. Man inddeler carbonhydriderne i forskellige stofgrupper: carbonhydrider alifatiske cycliske alkaner alkener alkyner cycloalkaner cycloalkener. BTX aromaterne er afdestilleret. Råolien transporteres fra kilden med.

Her er det især de højerekogende alkaner , polycycliske forbindelser og polyaromater, der er dominerende. Klik OK, og derefter knappen Nyt stof for at få en opgave. Skriv navnet og tryk Enter.

Du får straks svar på, om navnet var . Molekylets længste carbonkæde. Sidegrenene Nummerer carbonkæden. Carbonhydrider Enkeltbindinger De simpleste alkaner : Hvad er alkaner ? Gruppe: Energi og energikilder.