Alkaner navne

Mange indeholder kun carbon og hydrogen, disse betegnes carbonhydrider. Navnene på alkaner med til carbonatomer fremgår af tabel 2. Alle navne har endelsen . Bortset fra de fire simpleste har alle alkaner navne efter det græske udtryk for antallet af kulstofatomer, efterfulgt af endelsen – an. Navngivning af alifatiske carbonhydrider ( alkaner , alkener, alkyner):.

Alkan (C ─ C ) navne ender på an. Alken (C = C ) navne ender på en. Alkyn (C ≡ C) navne ender på yn. Antallet af atomer i den længste C-kæde angiver grundnavnet.

De vigtigste grupper vi har arbejdet med i organisk kemi er alkaner , alkener, alkyner og alkoholer. For de første gælder at det er kombinationer af kulstof og brint. Denne video omhandler navngivning af alkaner.

Fortæller om hvordan organiske forbindelser opbygges, om navne på alkaner og sidekæder og om navngivningens regler.

Reglerne for navngivning af kemiske forbindelser fastsættes af den internationale kemiske organisation IUPAC (International. Union of Pure and Applied Chemistry ). Navnene for de første uforgrenede alkaner står i tabel 11a. Hvis man fjerner et H-atom fra en alkan, får man en alkylgrup- pe.

Som eksempel fjerner vi et . Acykliske mættede carbonhydrider (kulbrinter) Disse ender i deres navne på „an , idet man anvender græske og enkelte latinske talord med tilføjelsen af endelsen „an. Det tidligere anvendte præfix „normal (n-) for uforgrenede alkaner og radikaler er nu forladt. Disse kulbrinter kaldes med en fællesbetegnelse for alkaner.

Senere skal du møde kulbrinter med en dobbeltbinding og med en tripelbinding mellem to C- atomer (såkaldte alkener og alkyner). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Deres navne ender på -an og er gengivet i tabel 6-1.

Den anden i rækken af forbindelser mellem carbon og hydrogen er ethan, C2HVed at erstatte et hydrogenatom i C2Hmed en hydroxy- gruppe fremkommer forbindelsen C2H5OH. Og navnet på denne alkohol fås ved at føje endelsen -ol til navnet på . Jeg vil meget gerne have hjælp til at navngive de alkaner som er vist på det vedhæftede dokument. Hvis jeg starter med opgave a. Hvad skal jeg så starte med at gøre?

Der gælder de samme regler for navngivning af alkaner som for alkoholer, blot med den forskel at alkanernes navne har endelsen -an. Tænk selv octan 4-ethyl- 3-methylheptan Cycloalkaner er carbonhydrider, hvis molekyler består af en.

Alkanernes navne har endelsen -an. OPEC producerer en stor del af verdensmarkedets råolie. Triyner af typen som vist . Alkener : Som alkaner , men med mindst én dobbeltbinding.

De mest velkendte stoffer er methan CHog ethan C2H6. Nedenfor kan det ses at alkaner har systematiske navne og har en .