Alkaner navngivning

Alle organiske forbindelser indeholder carbon og de fleste indeholder desuden hydrogen. Mange indeholder kun carbon og hydrogen , disse betegnes carbonhydrider. Alkaner er carbonhydrider, der kun indeholder enkeltbindinger.

Navnene på alkaner med til carbonatomer fremgår af tabel 2. Navnet på hovedkæden for alkanen på figuren er ifølge tabellen butan, men der skal mere til, for vi mangler at navngive sidekæden. Man benytter samme navneprincip som i tabellen, men alle sidekædenavne får endelsen -yl i stedet for -an.

Navngivning af organiske molekyler, alkaner. Peter står ivrigt og hopper og råber et eller andet om alkaner. Her er et par enkelte tips til at gøre arbejdet lidt nemmere: De vigtigste . Denne video omhandler navngivning af alkaner. Alkan (C ─ C ) navne ender på an.

Alken (C = C ) navne ender på en. Alkyn (C ≡ C) navne ender på yn. Antallet af atomer i den længste C-kæde angiver grundnavnet.

Bortset fra de fire simpleste har alle alkaner navne efter det græske udtryk for antallet af kulstofatomer, efterfulgt af endelsen -an. So when we name organic molecules, the core of what we think about is just how many carbons form the chain. Naming conventions for alkane chains that have an ethyl group branch.

Fortæller om hvordan organiske forbindelser opbygges, om navne på alkaner og sidekæder og om navngivningens regler. Jeg har problemer med at navgive disse stoffer. Jeg håber der er nogle herinde de. Dette gælder for en uforgrenet alkan. Inden hovedkæden, nævnes sidekæder med navn og placering, hvis der er tale om en alkan med side grupper.

Hvis der er tale om en alkan med flere forskellige sidegrupper, nævnes disse i . Lokaliser og tæl den længste carbonkæde. Vi tæller fremover fra den side af molekylet, hvor vi får det mindste tal i forhold sidekæder. Hvis der ingen sidekæder er tæller vi fra den side af molekylet, hvor vi får mindst tal i forhold til specielle . Carbonhydridernes opbygning, egenskaber og navngivning blev gennemgået udførligt i Basiskemi C. Derfor kan vi nu nøjes med at repetere emnet i oversigtsform. Man inddeler carbonhydriderne i forskellige stofgrupper: carbonhydrider alifatiske cycliske alkaner alkener alkyner cycloalkaner cycloalkener.

Or to play for credit. This activity is tracked by Søren. Create your own activities.

Alkaner med forgrenet kulstofkæde betragtes ved navngivning som substitutionsprodukter af alkaner med uforgrenet kulstofkæde. De respektive navne dannes ve at man refererer til den længste uforgrenede kulstofkæde, der findes i molekylet, og betragter sidekæderne som substituenter, hvis plads i hovedkæden . Learn vocabulary , terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Alkanerne er en serie af organiske forbindelser kendetegnet ved kun at bestå af grundstofferne carbon og hydrogen (carbonhydrider).

Alkaner med en forgrenet carbonkæde har et lavere kogepunkt end de tilsvarende alkaner med uforgrenet carbonkæde, da deres rumlige struktur er mere kompakt og derfor ikke er i stand. Opgaver i navngivning af alkaner og alkoholer. Tegn strukturformler for navngiv samtlige isomerer med molekylformlen C6H14. Oversæt strukturformlerne til zigzagformler. Der gælder de samme regler for navngivning af alkaner som for alkoholer, blot med den forskel at alkanernes navne har endelsen -an.

Tænk selv octan 4-ethyl- 3-methylheptan Cycloalkaner er carbonhydrider, hvis molekyler består af en. OPEC producerer en stor del af verdensmarkedets råolie. Triyner af typen som vist .