Bly anvendelse

Alle blyforbindelser er giftige, men trods dette har bly og dets forbindelser siden oldtiden fundet udbredt anvendelse i dagligdagen. Selvom anvendelsen af bly og dets forbindelser nu søges begrænset, er den stadig stor. En af de største anvendelser er i bilbatterier (akkumulatorer), hvor bly som grundstof . Bly er et grundstof med symbolet Pb (plumbum på latin) med atomnummer 82.

Bly er et blødt og giftigt metal med en blå-hvid farve (frisk overskåret).

Med tiden bliver farven matgrå, da metallet reagerer med luften. Et menneske på kg har ca. Over halvdelen af verdensproduktionens bly kører rundt på . Læs om hvorfor langvarig eksponering af bly er farligt for mennesker, hvor bly kan findes i bygninger og hvordan man på sikker vis miljøsanerer for bly. Ved forbrænding kan bly spredes til naturen via røgen, via spildevand og via anvendelse af slagger.

De danske forbrændingsanlæg lever som udgangspunkt op til de gældende krav om udledninger. Tilsvarende er slaggen testet for udvaskning, før man bruger den til vejanlæg. Men man vil kun kunne begrænse .

Med indførelsen af den blyfri benzin, er denne anvendelse hurtigt aftagende. Bly tager ikke del i det normale stofskifte hos mennesker. Som kropsfremmed mineral virker det som en sabotør ved samlebåndet i kroppens kemiske fabrik. Skadevirkningen forstærkes ved samtidig mangel på de rigtige mineraler.

Maling må dog ifølge REACH ikke under nogen omstændigheder indeholde bly som blycarbonat eller blysulfat. Det vil sige, at der ikke er en nedre . At mængden, der bortskaffes er så meget mindre end forbruget skyldes primært, at der for øjeblikket . Bly har også fundet anvendelse i forbindelse med inddækninger. I det mindste siden rokokoen hvor arkitekturen bød på byggetekniske problemområder omkring balustrader og gesimser, der krævede af- og inddækning. Modsat vore dages byggeteknik var det mest almindelige dog, at man løste samlingsdetaljer mellem . Særligt på hospitaler er der ofte anvendt bly i for- bindelse opbygning af røntgen rum.

Tabel1: Oversigt over kendte forekomster af bly i byggeriet og regler om forbu jf. Håndtering af bly i bygninger 5. Udskiftning af vinduer med blyholdig maling. Det betyder, at man efter 1. Der er i bekendtgørelsen lavet en lang liste over de materialer, som det ikke er tilladt at sælge efter 1.

Det er dog tilladt at bruge det bly , man evt. S et senere Diplom af det de Aarhnndrede erindrer jeg, at have fundet Navnet: N. Oin dette skal vaere Bli dem ester , eller en Mand der arbeidede i Bly (Blytekker f. E.) kam jeg ikke sige. Snorro, i Magnus Barfods Saga, . Hazardous substance lead: Challenges for the lead industry. En undersøgelse angiver, at anvendelse af blyholdig ammunition, er den væsentligste forklaring på, at der findes forhøjede værdier af bly i danske fasaner. Og hvad sikkert kommer som et chok for mange jægere, så er det anvendelse af bismuthagl, som er den helt store synder.

Afstandslister i termoruder. Keramiske fliser og glaseret tegl. Anvendelse af bly byggeriet har med enkelte undtagelser været . Den altovervejende årsag til de forhøjede værdier er blyholdige hagl, der er indskudt i fuglen i forbindelse med jagt.

Den mest hyppige kilde til de høje værdier var et højt indhold af bly i bismuthhagl. En væsentlig kilde var anvendelse af blyhagl til jagt. I så fald vil det kræve en godkendelse af den konkrete anvendelse , førend bly kan anvendes i EU. Belgien har eksempelvis også anmodet om, at få to nye stoffer optaget på listen.

Her drejer det sig om stofferne:.