Bygningsreglement flugtveje

En bygning skal udformes, så evakuering let og betryggende kan ske via flugtveje eller direkte til det fri. Evakuering skal ske til terræn i. Flugtveje og redningsåbninger. Kravet om to flugtveje gælder ikke nødvendigvis fra den enkelte arbejdsplads. Arbejdstilsynet kræver fx ikke to flugtveje i de tilfælde, hvor bygningsreglementet ikke .

Hæng fx en oversigt over nødudgange og flugtveje op et synligt sted. Dæk ikke flugtvejsskilte til . Udfærdiget i medfør af § i landstingsforordning nr. Udgivet af: Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik.

Direktoratet for Boliger og. En flugtvej er typisk den vej, du i det daglige bruger, når du skal ud og ind af huset. Der skal være adgang gennem en dør direkte fra husets stueplan til .

I nyere boliger, er der opstillet nogle krav til redningsåbning iht. BR1 til brandsikring, redningsåbninger og flugtveje. I beboelsesrum og køkkener i selvstændige rum, skal der være en flugtvej direkte til det fri, f. Det skal være muligt at blive evakueret til . Pladsfordelingsplaner m. Information om flugtveje.

Regler om flugtveje , nødudgange og evakueringsplaner fremgår af de lokale brandmyndigheders vejledninger, bygningsreglementet og. Marker fx med et malet felt på gulvet, at der ikke må stå varer, tekniske hjælpemidler og andet . Redningsberedskabets indsatsmulighed. Brandtekniske installationer. De brandtekniske definitioner og klassifikationer i bygningsreglementet (BR-7 kap. 6) finder anvendele på de i bekendtgørelsen.

Vægkonstruktioner og etageadskillelser i trapperum, forrum og gange, der tjener som flugtvej , skal svare til BD-bygningsdel 60. Væg mod kælder skal svare til BS-væg 60. Personernes kendskab til bygningens indretning og flugtveje. Fastlæggelse af anvendelseskategori (er), jf.

Placering af bygningen på grunden.

Situationsplan, herunder bygningens placering . I forsamlingslokaler, i butikker og lignende salgslokaler, i undervisningslokaler, i fælles adgangsveje og i flugtveje skal lysinstallationen fordeles på mindst to grupper, der kun omfatter den pågældende belysning. Disse grupper må ikke være beskyttet af samme fejlstrømsafbryder. Selektivitet til foransiddende. Steder, hvor der arbejdes, skal altid være indrettet, så der er forsvarlig mulighed for flugt og redning af personer. Den erstatter At-meddelelse nr.

Som udgangspunkt skal der være to udgange til flugtveje med højst meter til den nærmeste og 50 . Der er et tilstrækkeligt antal flugtveje og udgange. En brandcelle, beregnet for mere end personer, skal have mindst flugtveje , der er uafhængige af hinanden helt til terræn i det fri, placeret i eller umiddelbart ved brandcellens modstående ender. Afstanden fra et vilkårligt punkt i brandcellen til nærmeste udgang må ikke overstige m. Udgangsdøre fra brandcellen . Som aktør på byggemarkedet er der primært forskrifter som man skal forholde sig til: Bekendtgørelsen af byggelov – LBK nr. Bygningsreglementets afsnit indeholder bestemmelser omkring .