Elektrolyse brint

Feb Overskud af vindstrøm skal konverteres til brint via elektrolyse , så brinten kan booste biomasse og give os brændstof til biler og fly, viser nyt kandidatprojekt. Den nemmeste måde at fremstille hydrogen ved hjælp af elektricitet er, som i dette forsøg, ved elektrolyse. Her sender man jævnstrøm gennem et kar med vand. Vandet skal være elektrisk ledende, så derfor tilsætter man fortyndet svovlsyre, fortyndet natriumhydroxi saltvand eller lignende.

Jan I Hobro arbejder man på at løse en af kerneudfordringerne i den grønne omstilling. Via elektrolyse skal billig vindmøllestrøm laves til brint , som kan bruges i transportsektoren.

Man kan spalte vand i brint og ilt ved hjælp af elektricitet. Der skal bruges meget energi for at bryde ionbindingen i vandmolekylet. Man kan nemt vise dette med et lille elektrolysekar, som det, der er vist her på siden.

Når man sætter strøm til apparatet og tilsætter lidt svovlsyre, bobler der brint og ilt op ved de to elektroder. Brint produktion og formidling er centrale elementer til vedvarende energi koncepter. Brint brændselsceller kan erstatte kulbrinte-brænding motorer , men infrastrukturen i fremstilling, opbevaring , transport og levering til forbrugeren skal være . Mirai på brint fra vindenergi Windpowermonthly.

ITM Power i Sheffiel Englan hvor de testkører en Toyota Mirai og ser nærmere på virksomhedens brinttankstation.

ITM Power har nemlig installeret en 2kW vindmølle, der er direkte koblet til. Elektrolyse er en elektrokemisk proces, der foregår ve at elektricitet ledes via elektroder gennem vand. De to elektroder, anode og katode, har en henholdsvis positiv og negativ spænding. Spændingsforskellen medfører en ionisering af vandmolekylerne til brint – og iltioner.

Ved den negativt ladede elektrode, katoden,. Brint findes ikke i fri form i naturen, og den skal derfor fremstilles kunstigt, hvis den skal kunne bruges i en brændselscelle. I elektrolysen spaltes brinten fra olie, vand eller gasarter, som brinten normalt er bundet til. For at spalte brinten fra disse andre stoffer, skal man tilføre energi.

Jan Elektrolyse sker i en elektrolysator, også kaldet et vandsønderdelings-apparat. Det er et apparat, der består af mange elektrokemiske celler med positive og negative elektroder, lidt som i et genopladeligt batteri. Der findes flere typer elektrolysatorer. Nogle kan kun spalte H2O til brint (H2) og ilt (O2).

Form˚al: At bestemme virkningsgraden ved klassisk elektrolyse for senere at kunne sam- menligne den med en PEM-celle. Ved en elektrolyse sender man strøm gennem en opløsning. Virkningsgraden η (eta) kaldes ogs˚a effektiviteten eller.

Ionerne i opløsningen vil vandre mod de elek- triske poler. De negative ioner vandrer mod pluspolen, og de positive ioner vandrer mod den negative pol. Vand indeholder ikke mange ioner, så for at en elektrolyse af vand skal gå hurtigere, tilsætter man for.

Opdeling af vand i ilt og brint ved hjælp af elektrolyse i vand. Katolyse er betegnelsen på den form for elektrolyse , hvor det er katoden, der bliver opløst i modsætning til i et traditionelt elektrolyseanlæg, hvor anoden opløses. En brintbil er en bil, som bruger brint som brændstof. Teknologien er et alternativ til konventionelle biler, der drives af fossilt brændstof, da produktionen af brint kun udleder strømmen, som motoren bruger, samt vand og varme.

Dette kan enten være som dampreformering af naturgas eller elektrolyse af vand. I dag arbejder man hovedsageligt med to måder at frembringe brint – elektrolyse og reforming af naturgas og kul. Denne proces vil blive gennemgået sidst i undervisningsforløbet. Modsat brændselscellen, er en elektrolyseenhed en enhe der omdanner elektricitet til brint – altså den omvendte proces af en brændselscelle. Elektrolyse er vigtig i forhold et fremtidigt brintsamfun fordi elektrolyse gør det muligt at producere brint , når der er . Vi Brint = 1Æthylen Ilt 49.

Som ovenstaaende Tabeller vise, har Forandringer af Strømtætheden heller ikke for Ravsyrens Vedkommende nogen regelmæssig Indflydelse paa de udviklede Luftblandingers Sammensætning. Derimod fremgaar det klart af Tabellerne, . Brint er en energibærer, der kan udledes fra en så at sige ubegrænset ressource, nemlig vand. På denne måde lagres energien fra . Ved Elektrolyse af myresure Salte udvikles Kulsyre, Brint og Ilt.

Bourgoin: Ånnales de ch.