Jern i drikkevand

Efter iltning kan jern og mangan filtreres ved sandfiltrering. Sådan producerer vi drikkevand. Boring I boringen pumper vi grundvandet op fra de vandholdige lag i jorden.

Iltning Når grundvandet er pumpet op fra jorden, kaldes det for råvand. Hvad sker der med vasketøjet? Hvis der er meget jern i vandet, kan det – under uheldige omstændigheder – sætte sig i vasketøjet.

Hvis det sker, er Forbrugerrådets anbefaling: Tøjet lægges i vand tilsat dl citronsyre pr. Efter en halv time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning, med dl soda til . Jernindhold over grænseværdien kan give bismag. Indholdet kan give uklart vand , aflejringer i vandledninger, vandhaner m. Mangan forekommer sammen med jern.

Denne skyldes indhold af opslemmede stoffer, f. H, 7- pH er udtryk for vandets surhedsgrad. Ved pH-værdier under er vandet surt, ved pH-værdier over er vandet basisk.

Vand med pH under er ofte aggressivt og tærer på rør og installationer. Selvom det ikke giftige , kan tilstedeværelsen af jern i husholdningernes vand føre til ubehagelige lugte , snavset vasketøj , misfarvede vandbassiner og endda tilstoppede rør. At måle den samlede mængde af jern i vand , kan . Jern er et naturligt forekommende element i drikkevand , at der ifølge det amerikanske Environmental Protection Agency , ikke udgør en sundhedsrisiko. Jern findes overalt i miljøet og ikke er reguleret i henhold til rent drikkevand Act . Jern er det stof som man først og fremmest ønsker at fjerne ved vandbehandlingen, idet for højt indhold i det rene vand giver de mest iøjnefaldende gener: aflejringer i ledningsnet og armaturer, gener ved tøj vask og ved afsætninger i kummer og vaske, dårlig smag og uklarhed. Forhøjet jernindhold er dog . Jern , mangen, okker og aggressiv vand : Jysk Vandrensning tilbyder anlæg til rensning og iltning af vand.

Anlæggene kan leveres med hel eller halvautomatisk returskylning. Alt efter vandets kvalitet vælges motordrevet filterrenser, luft- vand eller vandskylning. Tidligere tiders opfattelse af, at jern ud- fældes som amorf okker i vore filtre, er en sandhed med mange modifikationer, som der skal være klarhed over, når et vand – værksfilter skal designes, idet der er forskel på at filtrere amorfe hydroxydflokke og kry- stallinske jernhydritter.

I nærværende artikel er opsamlet års . Jorden bliver fremstillet ved tilsvarende processer ved hjælp af aluminiums-produkter. I første procestrin beluftes vandet for at fjerne methan og svovlbrinte. Vandet bibringes et indhold af ilt, så naturens processer for fjernelse af jern og mangan kan finde sted.

I andet procestrin fjernes jern ved hjælp . Behandlingen går normalt ud på at fjerne grundvandets indhold af jern og mangan. Dette sker ved en simpel iltning og filtrering på vandværkerne.

Methan og Svovlbrinte fjernes før vandet ledes til filtrene, ved at vandet luftes meget kraftigt. Rensningen af grundvan foregår i følgende trin: Grundvand fra kildepladserne er . Med et trykfilter kan man undgå misfarvninger af vasketøj og sanitet samt problemer med tilstopning af vandrørene. En ny katalysator, der er baseret på jern , er i stand til at nedbryde uønskede stoffer fra drikkevand.

Det viser forsøg på Syddansk Universitet, (SDU). Rester af sprøjtegifte, hormoner, antibiotika, farvestoffer, medicinrester og andre kemiske stoffer bliver jævnligt fundet i det danske drikkevand. Grundvandet indeholder visse steder i landet svovlbrinte, som er en ildelugtende luftart (rådne æg). Fjernes på samme måde som jern. Problemet er blot, at reaktionshastigheden mellem jern og vand er alt for langsom til at håndtere de mængder pesticider, der findes i mange grundvandsområder i dag.

Derfor skal reaktionshastigheden sættes op, hvis ikke vandværker skal lukkes. Det mener Yuhoon Hwang at have en løsning på. Kontrollen består af en forenklet kontrol.

Vandværker har et analyseprogram, som de skal følge. Hvorfor smager mit vand af jern ? Vandet kan smage af jern , hvis der har været et brud på vandledningen. Det er et forbigående problem og uskadeligt. Dansk Vand Grand Prix har sat sig for at kåre det mest velsmagende.

I rent vand i kemisk balance bør ikke forekomme ammonium, selvom en vis ringe mængde er tilladt. Hvis omdannelsen ikke er forløbet til ende på vandværket, vil den fortsætte under ukontrollerede forhold på ledningsnettet. Sandfilteret er nu fyldt med grumset vand , som er blevet farvet af det frigjorte jern og mangan.

Skyllevandet ledes væk fra filteret og opsamles i et bassin. I fældningsbassinerne bundfældes jern og mangan og .