Regler for udskiftning af vandmålere

Gældende regler , måletekniske meddelelser og typegodkendelsesattester for vandmålere er anført nedenfor. Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter. Link til bekendtgørelse nr.

Metode 2: Periodisk udskiftning suppleret med statistisk stikprøvekontrol af de målere, der er taget ned. Turnusudskiftning af vandmålere hvert 6.

Hvis en vis del viser forkert skal yderligere (vistnok ) afmonteres og indsendes. Det betyder : En montør skal ud til kunden, afmontere vandmåleren, opsætte en . De har rettet henvendelse til Energistatsforvaltningen, som ikke har mulighed for at tage stilling til spørgsmålet. Miljøministeren fastsætter nærmere regler om indførelse af.

Udskiftning af vandmåler. I henhold til nye regler må vandmålere , som benyttes til afregning af vandforbrug, ikke være over år gamle, med mindre det ved stikprøvekontrol er påvist, at målerne stadig er præcise. De vandmålere , som udtages til stikprøvekontrol, sendes til afprøvning på et akkrediteret laboratorium.

Procedure for udskiftning af vandmålere ved Jegerup vandværk.

Denne procedure kan anvendes som checkliste og dokumentation ved udskiftning af vandmålere i. Der henvises i øvrigt til gældende love, regler og bestemmelser for vandværker i. Du vil i god tid forinden modtage et informationsbrev om hvornår vi planlægger at udskifte vandmåleren hos dig. For at sikre en korrekt afregning af vandforbruget skal målerne udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum. Vandforsyninger i Danmark kan frit vælge, om man vil udskifte alle målere eller om man vil bruge reglerne om stikprøvekontrol.

Selve vandmåleren ejes af vandforsyningen. Den øvrige vandinstallation på ejendommen har ejeren ansvaret for. Derudover kan det blive nødvendigt at . Regler for udskiftning af vandmålere i drift.

Disse regler er trådt i kraft den 1. Vandværkets manual for stikprøvekontrol af vandmålere af den 6. Der må således ikke opsættes møbler, tanke eller andre genstande som kan hindre adgangen til vandmåleren. Allerede etablerede vandmålere kan dog undtages for disse regler. Spørgsmål til opsætning kan rettes til Stenløse Vandværk . De øvrige VVS-installationer tilhører ejendommens ejer.

Inden en vandmåler skiftes, skal ejendommens ejer sikre sig, at de to afspærringsventiler . Hvis det vedrører vandmålere i Albertslun skal du rette henvendelse til Albertslund Forsyning.

Vandmålere og sprinkleranlæg. DDS – regler for hygiejne ved arbejde med vandledninger. Græsted Vandværk udskifter stophaner med. Afgift af ledningsført vand – ændring af regler for godtgørelse ved vandspild mv. Folketinget har ved lov nr.

I det følgende er redegjort for de love og regler , der gælder for opsætning af vandmålere. Det er en god ide at afprøve .