Byggevareforordningen

Vær oppmerksom på at nasjonale byggforskrifter er nasjonalt anliggende. CE-merkede byggevarer kan omsettes i hele EØS-området. Det betyr at det alltid må vurderes, på bakgrunn av produktdokumentasjonen, om byggevarer vil . Under finnes en generell veiledning til forordningen.

Grunnleggende krav til byggverk.

Harmoniserte tekniske spesifikasjoner. Byggevarer – Forordning (EU) nr. Den, der producerer, importerer eller – i eget navn – markedsfører byggevarer, bør sætte sig ind i byggevareforordningen.

Send som mail Print denne side. Den harmoniserer testmetoder, regler for attestering af byggevarer, deklaration af byggevarernes ydeevne og krav om CE-mærkning. Endringen er et ledd i tilpasningen til byggevareforordningen og har skjedd i forståelse med myndighetene. Endringene vil inngå i NEKs meddelelser for april og vil tre i kraft 1.

Endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen. Adressat: Direktoratet for byggkvalitet. Vi viser til høringsbrev av 15. Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid . Hovedfunksjonen til byggevareforordningen er å pålegge byggevareprodusenter å deklarere egenskaper på samme måte for alle byggevarer som selges og markedsføres på det europeiske markedet.

Denne prosedyren skal sikre at pris og kvalitet alene skal legge føringene for hvilke byggevarer som tas i . EU-kommisjonen har vedtatt to rettsakter som supplerer og utdyper byggevareforordningen. Offentlig høring av endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen. Kristine Tveit — sist endret 01. Bakgrunnen for forordningen er et ønske om å styrke effektiviteten av det indre marked for byggevarer samt forenkle administrative rutiner – særlig for små og mellomstore virksomheter. CE byggevaredirektivet og byggevareforordningen.

En af nyskabelserne i den nye byggevareforordning er, at bæredygtighed nu kommer til at indgå som et syvende . Forskrift om utførelse av arbeid. Gjennomføring av byggevareforordningen samt delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter. EØS-avtalen vedlegg II kap.

II, protokoll til avtalen og avtalen for øvrig.

Følgende forordninger gjelder .