Lokal udnyttelse af regnvand

Med de stigende priser, vi betaler for vores vand- og spildevandsforsyning kan det også for den enkelte husejer være økonomisk attraktivt at indsamle sit eget regnvand og gøre nytte af det i hus og have. Vær opmærksom på, at ikke alle områder er egnede til at . I fremtiden forventer vi at skulle leve med markante ændringer i vores klima. Kraftigere og længere regnskyl vil belaste vores kloaksystem og give problemer med oversvømmelser, da kloaker og forsinkelsesbassiner ikke er . Illustration: Frits Ahlefeldt-Laurvig).

På grund af klimaforandringerne får vi flere og kraftigere regnskyl. Det betyder, at store mængder regnvand med jævne mellemrum skal håndteres lokalt. Det kan være en udfordring at lede vandet bort, så derfor kan det være en god idé at løse problemet ved at genbruge.

LAR og LUR Før i tiden og nu. Regnen falder, vandet løber hen ad vejen, ned i vejbrøndene. Regnvandsanlæg Hvad er et regnvandsanlæg?

Nede i fællessystemet blandes alt regnvandet med spildevandet fra boliger og industrier. Kloak- rørene – og måske et par kældre – fyldes.

I overløbsbygværkerne stiger vandet, og en blanding af urenset spildevand og regnvand vælter ud i . På Spildevandscenter Avedøres hjemmeside har de desuden samlet en række links til artikler mv. En LAR-løsning kan afhjælpe disse problemer og samtidig skabe en fryd for øjet i din have, ydermere kan du vælge en nedsivnings løsning så dit regnvand bliver ledt ud i jorden og. Der er mange muligheder for udnyttelse af dit regnvand.

Det dækker over et princip for håndtering af regnvand , hvor de traditionelle lukkede rørsystemer suppleres me eller erstattes af, forskellige teknikker til lokal afledning af regnvand , såkaldte LAR-elementer (se figur 1). LAR-elementer er primært baseret på forsinkelse og nedsivning, og det er alene disse to mekanismer . Hjørring, hvor søerne i Folkeparken tilledes regnvand fra separatkloakerede områder. Derudover er der i flere byer i oplandet ligeledes gang i projekter, hvor udledningen af regnvandet er med til at skabe og forbedre rekreative områder. Uden separatkloakeringen havde vi derfor ikke haft søerne.

Vil man have sit regnvand tilsluttet den offentlige regnvandsledning? Eller foretrækker man LAR, som er en lokal afledning af regnvand? Eller vil man gå så vidt som LUR, lokal udnyttelse af regnvand.

Drikkevandet hentes fra grundvandet og når regnvandet nedsiver i jorden, så bliver det til grundvan hvilket da er meget . Byøkologi er ikke kun lig med regnvand. Anlæg og drift kræver tilskud. Så længe der kan være tvivl.

SUDS = Sustainable Urban Drainage Systems.

WSUD = Water Sensitive Urban Design. LAR-begrundelser i DK and . Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,. Sammen med Ingeniørfirmaet Moe og Brødsgaard vil vi imidlertid tage fat i processen, der i første omgang starter med nogle konkrete let tilgængelige projekter vi kan gennemføre sammen med kommunen.

Samtidig bliver en stor del af regnvandet genbrugt i husholdningerne. NIRAS arbejder med LUR-løsninger ( lokal udnyttelse af regnvand ) som at bruge regnvandet til toiletskyl, tøj- og bilvask. Ud over at spare på grundvand fra vandværket, er det også en måde at gøre forbrugeren bevidst om vandforbruget. Service niveau for Ballerup Kommune.

Klimaændringerne og de øgede nedbørsmængder gør det attraktivt at forsøge at håndtere regnvand , der hvor det falder, så det ikke belaster kommunernes afløbssystem. De større mængder vand skaber .