Flugtvejsbredde

Rumafgrænsende vægge skal være optrukket kraftigt f. Unødig tekst samt mål udover flugtvejsmål må ikke forekomme g. Signaturforklaring skal påføres h. Ved afgørelsen af den nødvendige frie flugtvejsbredde lægges der vægt på, om brugerne er immobile eller selvhjulpne. Inventar eller genstande må kun opstilles i den ene side af en gang. Brandbelastningen skal holdes på et lavt niveau.

Ved vurderingen af i hvilket omfang brandbelastningen kan accepteres. Huse skal have flugtveje og redningsåbninger, så beboere kan reddes i tilfælde af brand. Der er strenge krav til både flugtveje og redningsåbninger.

Den samlede flugtvejsbredde skal fordeles ligeligt på de uafhængige flugtveje. Eksempler herpå er forsamlingslokaler, butikker og storrumskontorer. Døre til flugtveje fra brandceller, hvor flugtvejsforholdene er udført efter bestemmelserne i stk.

M efter bestemmelserne . Den maksimale personbelastning i en brandcelle i anvendelseskategori.

PRÆSKRIPTIVE KRAV: Minimum mm flugtvejsbredde per person. Vægtykkelser skal fremgå i fuld tykkelse d. Fri flugtvejsbredde i flugtvejsdøre skal angives i cm. Tryk: Tryk skal være lysægte og fremsendes til godkendelse, ved Beredskabet i mindst eksemplarer, i u-foldet udgave. Planen skal fremsendes til Beredskabet i elektronisk udgave, . Arbejdsministeriets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning. Udvendigt ved flugtvejsdøre må der ikke.

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Hvad er Funktionsbaserede brandkrav? Ved funktionsbaserede brandkrav er der ingen færdige løsninger. Det er op til bygherren at dokumentere, at bygningen har et tilfredsstillende sikkerhedsniveau.

Område med fast møblering. Naturligt afgrænset område. Vort projekteringskontor er til rådighed med dimensionering og tegning af den ønskede spindeltrappe. Hver spindeltrappe tegnes specielt og tegning fremsendes til godkendelse inden produktion. Ved projektering af spindeltrapper skal der tages hensyn til trapperadius, trinhøjde og antal trapper pr.

Opstilling af stole, borde og andet inventar – herunder publikumsbarrierer – i forsamlingslokaler skal være i overensstemmelse med en af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) godkendt pladsfordelingsplan. Højst antal tilladte personer respekteres.

Pladsfordelingsplan, stolerækker. Godkendes og ophænges synligt for publikum) . Krav til lodret nyttelast og vandret last af gelænder afhænger af hvilken bygningstype trappen er tilknyttet, iht. Der skal installeres ABA-anlæg med varsling i hallen. Tagvinduer skal tilsluttes ABA-anlægget.

Flugtvejsbredde (fri bredde): min. Den nye port i sydfacaden kan godkendes som en rulleport, så længe der etab- leres minimum en hængslet flugtvejsdør i, som sammen med de øvrige flugtveje i hallen giver flugtvejsbredde nok til et samlet .