Forgrenede alkaner

Navnene i tabel bruges for de uforgrenede alkaner : Eksempel 9. CH3-CH2-CH 2-CHCH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CHbutan hexan. Når der er tale om forgrenede carbonhydrider er navngivningen mere kompliceret. Her har man brug for navnene på alkylgrupperne, hvor en alkylgruppe dannes ud fra det tilsvarende alkan, . Der er tre kædeformede alkaner med fem C-atomer (en ligekædet og to med forgreninger), men der vil være ni isomere alkaner med syv C-atomer: en ligekædet og otte med forgreninger.

Med atten C-atomer kan man lave en ligekædet og 60.

Du kan selv prøve efter – du skal tegne sådan . Et carbonhydrid kan være alifatisk eller cyclisk. Alifatiske carbon- hydrider er. De alifatiske carbonhydrider deles op i tre stofgrupper, alkaner , alkener og. Radikalnavnene benyttes ved navngivning af forgrenede carbon- hydrider, fx . Det ser ikke sådan u men olie, naturgas, benzin og plastik er næsten ens, i hvert fald kemisk set. De er alle del af en særlig kemisk gruppe, der kaldes alkaner.

Bortset fra de fire simpleste har alle alkaner navne efter det græske udtryk for antallet af kulstofatomer, efterfulgt af endelsen – an.

Det viser sig, at oktantallet for uforgrenede alkaner i ràben- zinen er lavt, hvorimod forgrenede alkaner , alkener, cycloal- kaner og arener har højere oktantal. Et braendstof blev oprindelig tildelt et oktantal ved sammenligning med . De vigtigste grupper vi har arbejdet med i organisk kemi er alkaner , alkener, alkyner og alkoholer. For de første gælder at det er kombinationer af kulstof og brint. De monoaromatiske og alifatiske carbonhydrider nedbrydes relativt let under aerobe betingelser.

Ugrenede alkaner nedbrydes hurtigere end forgrenede, der igen nedbrydes hurtigere . Find også forbindelsernes smeltepunkt og kogepunkt. Alkaner er en kortere eller længere kæde af . Vi navngiver forgrenede kulbrinter l afsnittet om isomeri blev du præsenteret for tre forskellige (isomere) . Definitionen af alkaner er carbonhydrider der kun indeholder enkeltbindinger. Når man snakker om alkaner skelner man mellem forgrenede og uforgrenede alkaner. Blandt de uforgrenede alkaner er de simpleste methan, ethan og propan, som ses i figur med de første uforgrenede alkaner. Nedenfor kan det ses at alkaner har systematiske navne og har en endelse på – an.

Som ses nedenfor angives placeringen af sidekæden ved nummeret på det carbonatom i hovedkæden, som sidenkæden er forbundet til. Forgrenede alkaner har tit en endelse på -yl. De ligekædede alkaners . De mest velkendte stoffer er methan CHog ethan C2H6.

Når der er mere end tre carbonatomer i molekylet, kan der forekomme sidekæder.

Alkener er carbonhydrider . Så kaldes stofferne forgrenede kulbrinter, et eksempel er: 4-etyl-7-metyloktan. Vi bruger faktisk mange af disse alkaner i hverdagen, mest som brændstoffer. Benzin er en blanding af forskellige pentaner, hexaner, heptaner og . Tegn formlen for propan.

Klik på det midterste C-atom i propan. Nu skulle der gerne være tegnet en formel for 2- methylpropan – se figur 3.