Kuldioxid opbygning

Kuldioxid -molekylets opbygning med længde på bindingen. Det kemiske stof kuldioxid , CO(også carbondioxid (Kemisk Ordbog) eller, i henhold til Ørsteds dansksprogede nomenklatur, kultveilte) består af molekyler, der hver især består. Ved respiration omdannes kulhydrater under optagelse af ilt til kuldioxid og vand. CO, farveløs, lugtfri gas uden egentlig giftighed.

Ved atm og -°C går kuldioxid direkte fra fast form til gasform ( sublimerer). Se carbon (forbindelser) og fasediagram.

Hej har skrevet en rapport om kuldioxid men vil bare lige være sikke på at det jeg har skrevet passer til spørgsmålene og bare er super godt. Spøårgsmål: gassens opbygning , gassens egenskaber, påvisning af gassen og gassens anvendelse. Er vi med milliarder ikke et stort tilskud til drivhuseffekten? Er det ikke Covi selv udånder?

Spørgsmålet falder ikke lige i vores kerneområde, men her er et svar alligevel. I dyr og mennesker foregår der en . Derefter afgiver de ilt, men det vil jeg komme nærmere ind på senere hen i rapporten. Formål Formålet med denne kemirapport er, at finde oplysninger om en selvvalgt gas, samt at beskrive gassen og dens funktion, opbygning og egenskab.

Gassens opbygning Gassen kuldioxid – COeller carbondioxid er . Kulsyren reagerer straks med vand til en brint-ion (egentlig en hydroniumion – se nederste reaktionsligning!) og en hydrogen-carbonat-ion, og til sidst reagerer hydrogen-carbonat-ionen med van så man får en ekstra hydrogen-ion . COføres med blodet tilbage til lungerne, hvor det udåndes. Vandet udskilles ve at man sveder og tisser, eller ved udånding. Solens lys kan trænge gennem disse stoffer,.

Her anvendes det af plankton og andre mikroorganismer (kalkflagellater) til opbygning afkalk, som ved organismernes død aflejres på havbunden. Senere føres kalkaflejringerne med ind . Fotosyntese, som betyder lysaktiveret opbygning , er en livsproces, der foregår hos de grønne planter, herunder træer. Den blev første gang observeret af den hollandske læge og naturforsker J. Han opdagede, at planter optager kuldioxid og afgiver ilt, når de belyses, mens det modsatte sker, når de . Udvekslingen af ilt og kuldioxid ved kraftigt muskelarbejde er meget stort (3-liter pr. min.), og det kan lade sig gøre, fordi den indre overflade af alveolesækkene er meget stor. Deres opgave er at transportere ilt fra lungerne til musklerne og organerne og kuldioxid tilbage til lungerne.

Du er også selv med til at danne CO, selv om mængderne ikke er så kritiske. Lungernes opbygning med luftrør, bronkier og alveoler. Når du trækker vejret, optager dine lunger ilt fra luften.

Ilten sendes med blodet rundt i kroppen. Her sikrer ilten, at dine muskler kan forbrænde den ma du spiser.

Et af affalds-stofferne er CO, som suser med blodet tilbage til lungerne. Luftrøret deler sig i to bronchier, som derefter deler sig mange gange i bronchioler, der til sidst indeholder små sækformede udposninger – alveoler. Det er mellem alveolerne og de mindste blodårer – kapilæ- rerne – at udvekslingen af ilt og kuldioxid foregår. Menneskets energiforsyning sker ved forbrændingsprocesser, der til stadighed kræver at organismen får tilført ilt (O2) og til stadighed udskiller kuldioxid ( CO).

Når noget brænder, bruger det ilt og danner kuldioxid ( CO). Problemet med kuldioxid er imidlerti at det binder sig meget kraftigere end ilt gør, og dermed blokerer det for iltoptagelsen. Propananlægget er opstillet i et maskinrum i en tæt og ventileret kasse.

Kassens mekaniske ventila – tion, som altid er i drift, sikrer et konstant undertryk i kassen. Pumper i maskinrummet sikrer .