Lov om vandmålere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, van varme og køling1). I medfør af § A, § 2 stk. Anvendelsesområde og definitioner m. BSF – Forslag til folketingsbeslutning om at indføre obligatorisk brug af vandmålere på varmt og koldt vand i alle flerbrugerejendomme, herunder erhvervsejendomme og udlejningsejendomme – Folketinget.

L 1Forslag til lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter).

Regler for nybyggeri og nyinstallation. I nybyggeri, og når der skal etableres en ny van- dinstallation i bestående bebyggelse, skal der in- stalleres målere til måling af forbruget af varmt vand i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed. Hvis ansøgningen om byggetilladelse er indsendt . Nærmere om restejendomme.

Målere i restudlejningsejendomme i foreningsejendomme. Energistyrelsen har udsendt en ny bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, van varme og køling. Målerbekendtgørelsen betyder, at det er naturligt .

Bygninger, som anvendes til plejeboliger, der er omfattet af lov om almene boliger, friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, plejehjem og beskyttede boliger, der er omfattet af lov om. Gældende regler, måletekniske meddelelser og typegodkendelsesattester for vandmålere er anført nedenfor. I nogle boligforeninger med erhvervsleje- mål tillader boligforeningens vedtægter ikke at man sætter individuelle vandmålere op i erhvervslejemålet. Link til bekendtgørelse nr.

Her kan det være nødvendigt at sætte målere op i hele ejen- dommen, for at sikre at damefrisøren eller blomsterhandleren betaler en retfærdig del. Udnyt vores viden og gør evt. Har du spørgsmål til, hvordan din ejendom overholder lovgivningen, er du altid velkommen til at kontakte os.

Følg linket gratis ejendomstjek. Gratis rentabilitetsberegning – så ved . Bestemmelserne om kontrol med og indgreb i målere har hjemmel i. Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. Typegodkendte vandmålere : ▫ Enten én- eller flerstrålede. Endelig har bestemmelseme om udviklingsbyggeri i lov om boligbyggeri relevans, fordi deri disse byggerier indgår miljø- og ressourcehensyn,. Blandt de indgreb, som i disse år planlægges, kan nævnes obligatorisk tilslutning til kollektive varmeanlæg i byområder samt installation af vandmålere i alle bygninger.

De ændringer, der følger af § i lov nr.

Disse ændringer er derfor ikke indarbejdet i lovteksten nr. Målerdata Ejere af ejendomme, der er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet et spildevandsforsyningsselskabs spildevandsanlæg, og som betaler vandafledningsbidrag efter målt forbrug, jf.